eduroam คืออะไร

        eduroam ย่อมาจาก “educational roaming” เป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนโดย TERENA ที่ก่อกำเนิดจากเครือข่ายการศึกษาและวิจัยของยุโรป (NRENs) เพื่อการใช้งานเครือข่ายที่เรียบง่าย ปลอดภัย และรองรับผู้ใช้งานที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นได้โดย eduroam เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider)


         สำหรับในประเทศไทย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย (National Roaming Operator for Thailand) โดยเป็นผู้รับผิดชอบการให้บริการ eduroam สำหรับประเทศไทย และเป็นผู้กำหนดนโยบายการใช้งานระดับประเทศ โดย eduraom ในประเทศไทยมีการให้บริการ eduroam เป็นครั้งแรก ในงาน Asia-Pacific Advanced Network (APAN) ครั้งที่ 33 ที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 โดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพeduroam ทำงานอย่างไร

        เครือข่าย eduroam จะให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (Wireless LAN) หรือ Wi-Fi โดยเปิดให้บริการด้วยชื่อ "eduroam" สถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider: SP) เปิดบริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย Wi-Fi โดยจะกำหนดรูปแบบการเชื่อมต่อกับบริการ Wi-Fi ตามมาตรฐาน 802.1x และทำหน้าที่ส่งต่อข้อมูลการยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้ผ่าน RADIUS proxy server ต่อเนื่องไปตามลำดับชั้น จนถึง RADIUS server ของสถาบันต้นสังกัด สถาบันต้นสังกัด (Identity Provider: IdP) ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการยืนยันตัวบุคคลจากฐานข้อมูลบัญชีสมาชิกตามที่สถาบันผู้ให้บริการสอบถาม และตอบผลการตรวจสอบเพื่อยืนยันสิทธิ์ให้ผู้ใช้นั้นสามารถใช้งานเครือข่ายได้